Wewnątrzszkolny wolontariat

?RADOSNE POMAGANIE?

Wolontariat wewnątrzszkolny w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Siedlcach

?Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Istotna jest też motywacja nadprzyrodzona tych działań, co jest istotne z racji koncepcji pracy szkół, ich katolickiego charakteru.

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.

Wczytując się w definicję wolontariatu dostrzegamy, że jest on jedną z pięknych płaszczyzn i metod kształtowania szlachetnych cech osobowości młodych ludzi ? altruizmu, empatii, wrażliwości na potrzeby drugiej osoby.

Bycie wolontariuszem jest także szkołą wytrwania, uczeniem się pomagania innym, doskonaleniem własnych talentów a także nabywaniem doświadczeń, które zaowocują w dorosłym, samodzielnym życiu.
Wolontariat pięknie wpisuje się w podstawowe motto naszej Szkoły ? Szkoła z duszą ? może być formą kształtowania pięknych dusz naszych wychowanków.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?
1. Wolontariuszem w naszej szkole może zostać uczeń/uczennica gimnazjum, który/a świadomie i dobrowolnie a także za zgodą opiekunów prawnych wyraża wolę pomagania młodszym koleżankom i kolegom.
2. Wolontariusza cechuje postawa otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, chęć pomagania, umiejętność twórczego poświęcania swojego wolnego czasu, otwartość na nowe doświadczenia
3. Wolontariusz jest osobą ciesząca się dobrą opinią wśród nauczycieli i uczniów, jego zachowanie może być wzorem dla innych.
4. Wolontariusz jest dobrym uczniem - wykonuje sumiennie swoje obowiązki szkolne, stara się uzyskiwać dobre wyniki w nauce.
5. Wolontariusz jest osobą wolną od używek, nałogów.
6. Wolontariusz jest osobą pogodną, życzliwie nastawioną do świata.

FORMY PRACY WOLONTARIUSZA
Wolontariusz razem z opiekunem wolontariatu kontaktują się z młodszą koleżanką/kolegą, którym chce pomagać oraz ich opiekunami prawnymi i ustalają zakres wspólnej pracy. Podstawowe zalecane formy to:
1. Pomoc w odrabianiu lekcji
2. Organizowanie  lub też wspólne uczestniczenie w zajęciach świetlicowych
3. Pomoc w kreatywnym i bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu po lekcjach
4. Udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach na terenie szkoły

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
Wolontariusz ma obowiązek :
1. Sumiennie i rzetelnie wykonywać zadania.
2. Dbać o dobrą opinię, kulturę słowa, dobre maniery, zdrowe relacje z młodszą koleżanką/kolegą
3. Na bieżąco konsultować swoje spostrzeżenia, niepokoje, problemy z opiekunem wolontariatu
4. Dbać o bezpieczeństwo własne i powierzonej sobie osoby
5. Odmówić przyjęcia korzyści materialnej

PRAWA WOLONTARIUSZA
Wolontariusz ma prawo:
1. Otrzymywać pomoc i wsparcie duchowe w trudnych sytuacjach
2. Korzystać z doświadczeń osób starszych
3. Zrezygnować z powierzonej funkcji po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn z opiekunem wolontariatu. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami

OPIEKUN WOLONTARIATU
1. Monitoruje pracę wolontariusza, zwracając szczególną na relacje interpersonalne pomiędzy wolontariuszem a jego podopiecznym.
2. Udziela wolontariuszowi porad i wsparcia.
3. Utrzymuje systematyczny kontakt z opiekunami prawnymi wolontariusza oraz jego podopiecznych, wysłuchując uwagi, opinie i potrzeby.
4. W razie konieczności, w sposób taktowny, przerywa pracę wolontariusza wyjaśniając mu dokładnie przyczyny.

Opracowanie: mgr Antoni Szczygieł

Program został przedstawiony i zatwierdzony na posiedzeniu Plenarnych Rad Pedagogicznych Katolickiej Szkoły Podstawowej
i Katolickiego Gimnazjum
w dniu 21.02.2013 r.