Rekrutacja


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO I KLASY I  W ROKU SZKOLNYM 2021/22
 
Zasadniczo nabór prowadzimy tylko do oddziału przedszkolnego. Dzieci, po ukończeniu "zerówki", po stwierdzeniu gotowości szkolnej i spełnieniu kryteriów - jeśli taka jest wola rodziców - kontynuują naukę w klasie pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. 
                Co trzy lata (ze względów lokalowych - brak sal lekcyjnych) możemy sobie pozwolić na dwie równoległe pierwsze klasy (co nastąpi w roku szkolnym  2021/2022).
                Doświadczenie podpowiada, iż z różnych powodów zdarza się rotacja uczniów - niekiedy zwalnia się miejsce w wyższych klasach. Wówczas jest możliwy tzw. nabór uzupełniający. Aktualnie takie miejsca mamy w klasach czwartych. Osoby  zainteresowane, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły i złożenie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej naszej KSP jako załącznik. 
 
 

Harmonogram naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja jest zależna od naboru elektronicznego, którego terminy wyznacza Prezydent Miasta Siedlce.
Terminy szkolone (niezależne od naboru elektronicznego):
 
Dzień otwarty
dla kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I w  KSP
Ze względów epidemiologicznych
nie może być zorganizowany
rekrutacja wewnętrzna
(określenie, którzy uczniowie "0" rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej)
do 21.02.2021 r.
składanie ankiet rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego KSP (załącznik) do 28 lutego 2021r.
rozmowy rekrutacyjne o terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie
podanie wyników rozmów rekrutacyjnych  09 marca 2021 r.
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI
 
 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, których rodzice zadeklarowali na piśmie w WYZNACZONYM CZASIE chęć ich zapisu do Katolickiej Szkoły Podstawowej.
 2. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli w odpowiednim czasie pisemną deklarację zapisu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. O terminie rozmowy rekrutacyjnej rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły i oddziału przedszkolnego mają dzieci posiadające starsze rodzeństwo w KSP oraz pracowników KSP w Siedlcach LUB Fundacji Nasza Szkoła, ALE NIE JEST TO KRYTERIUM WYSTARCZAJĄCE.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna z Dyrektorem Szkoły jako przewodniczącym.
 5. O przyjęciu do szkoły decydują:
 • złożenie w odpowiednim czasie w sekretariacie szkoły ankiety rekrutacyjnej (wg wzoru dostępnego w sekretariacie bądź na stronie internetowej szkoły);
 • DEKLARACJA chrześcijańskiego stylu życia rodziców  oraz akceptacja (wyrażona na piśmie) katolickiego charakteru szkoły i treści statutu;
 • wola ścisłej współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym przez nią prowadzonym;
 • zobowiązanie do zaangażowania się w inicjatywy podejmowane przez szkołę;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice zostaną poinformowani o niej listownie lub telefonicznie.
 2. Dzieci, które przeszły pomyślnie procedurę rekrutacyjną, ale z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału przedszkolnego, zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 3. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia rodziców ze szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani w stosownym czasie.

Wymagane dokumenty:
 • Ankieta rekrutacyjna
 • 2 aktualne zdjęcia
 • Ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie
 • Dokumentacja, dyplomy potwierdzające osiągnięcia dziecka
 • Osoby, dla których rekrutacja zakończy się pomyślnie, proszone są o dostarczenie ksero bilansu sześciolatka.