Rekrutacja


Zasadniczo nabór prowadzimy tylko do oddziału przedszkolnego. Harmonogram warunki podane są niżej. Dzieci, po ukończeniu "zerówki", po stwierdzeniu gotowości szkolnej i spełnieniu kryteriów - jeśli taka jest wola rodziców - kontynuują naukę w klasie pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. 
Co trzy lata (ze względów lokalowych - brak sal lekcyjnych) możemy sobie pozwolić na dwie równoległe klasy (co nastąpi np. w roku szkolnym 2018/2019,  później dopiero 2021/2022). 
Ponieważ z różnych powodów zdarza się rotacja uczniów, niekiedy zwalnia się miejsce w wyższych klasach i wówczas jest możliwy nabór uzupełniający. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany takim rozwiązaniem, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły i ewentualne złożenie wypelnionej ankiety rekrutacyjnej (załącznik) 

___________________________________

Harmonogram naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja będzie spięta z naborem elektornicznym. Terminy wyznacza Wydział Oświaty Urzędu Miasta Siedlce.

Terminy szkolone (niezależne od naboru elektronicznego):
dzień otwarty
dla kandydatów do oddziału przedszkolnego KSP
13 lutego 2018 r.,
spotkanie o godz. 10.00
rekrutacja wewnętrzna
(określenie, którzy uczniowie "0" rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej)
do 31.01.2018 r.
składanie ankiet rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego KSP (załącznik) do 13 lutego 2018r.
rozmowy rekrutacyjne o terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie
podanie wyników rozmów rekrutacyjnych  01 marca 2018 r.Regulamin rekrutacji do klasy ?0? KSP
 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, których rodzice zadeklarowali na piśmie chęć ich zapisu do KSP. 
 2. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli w odpowiednim czasie pisemną deklarację zapisu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. O terminie rozmowy rekrutacyjnej rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły i oddziału przedszkolnego mają dzieci posiadające starsze rodzeństwo w KSP oraz pracowników KSPw Siedlcach.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Dyrektor Szkoły ze wskazanymi przez niego osobami.
 5. O przyjęcie do szkoły decydują:
  • - złożenie w odpowiednim czasie w sekretariacie szkoły ankiety rekrutacyjnej (wg wzoru dostępnego w sekretariacie bądź na stronie internetowej)
  • - akceptacja rodziców (wyrażona na piśmie) katolickiego charakteru szkoły, treści statutu
  • - wola ścisłej współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym przez nią prowadzonym; zobowiązanie do zaangażowania się w inicjatywy, podejmowane przez szkołę
  • - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice zostaną poinformowani o niej listownie.
 7. Dzieci, które przeszły pomyślnie procedurę rekrutacyjną, ale z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału przedszkolnego, zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 8. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia rodziców ze szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani w stosownym czasie.

Wymagane dokumenty:
 • Ankieta rekrutacyjna
 • 2 aktualne zdjęcia
 • Ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie
 • Dokumentacja, dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata
 • Osoby, dla których rekrutacja zakończy się pomyślnie, proszone są o dostarczenie ksero bilansu sześciolatla.

Osoby, dla których rekrutacja zakończy się pomyślnie, proszone są o dostarczenie ksero bilansu sześciolatla.