Rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO,
KLASY I
I UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY V i VI
W ROKU SZKOLNYM 2024/25

Nabór prowadzimy zasadniczo do oddziału przedszkolnego. Dzieci, po ukończeniu "zerówki", po stwierdzeniu gotowości szkolnej i spełnieniu kryteriów - jeśli taka jest wola rodziców i decyzja dyrekcji - kontynuują naukę w klasie pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.

Prosimy, aby Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego ZŁOŻYLI WYPEŁNIONE ANKIETY REKRUTACYJNE w sekretariacie szkoły do 16.02.2024 r. (otrzymają je od wychowawczyń na spotkaniu 08.02.2024).

Będziemy tworzyć  DRUGĄ PIERWSZĄ KLASĘ w roku szkolnym 2024/25. Niestety mamy tylko kilka miejsc (ale mamy). Po ogromnym zainteresowaniu do oddziału przedszkolnego w roku ubiegłym kilkoro dzieci zostało przyjętych, ale „zerówkę” odbywają w innych placówkach.
 
Dysponujemy jeszcze kilkoma miejscami w aktualnej klasie czwartej i piątej (od 1 września br. to klasy V i VI), które zostały utworzone dodatkowo.
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE DO SKŁADANIA PODAŃ.
Prosimy o pobranie podania (w załączniku  na dole strony)
Harmonogram naboru na rok szkolny 2024/2025

Terminy szkolne (niezależne od naboru elektronicznego):
 1. Rodziców i dzieci kandydatów do oddziału przedszkolnego w KSP zapraszamy do indywidualnego kontaktu.
 2. Rekrutacja wewnętrzna (określenie, którzy uczniowie "0" rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/25) - złożenie ankiet do 16.02.2024 r.
 3. Składanie ankiet rekrutacyjnych DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO KSP (załącznik) - do 1 marca 2024 r.
 4. ROZMOWY REKRUTACYJNE (Rodziców z dziećmi) - DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO KSP - 04.03.2024 r. i ewentualnie 05.03.2024 r. od godz. 14.00 (poniedziałek i wtorek).
  O dokładnej godzinie spotkania Rodzice  zostaną poinformowani indywidualnie i wspólnie ustalimy dogodny termin.
 5. ROZMOWY REKRUTACYJNE - DO KLASY PIERWSZJ KSP (i ewentualnie do klasy V i VI) - 06.03.2024 r. od godz. 14.00 (środa). 
 6.  Podanie wyników wszystkich rozmów rekrutacyjnych - 7 marca 2024 r. (godz. 13.00).
 7. W rozmowie rekrutacyjnej biorą udział obydwoje rodziców i dziecko.
 
REGULAMIN REKRUTACJI
 1. Do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/25 przyjmowane są dzieci, których rodzice zadeklarowali na piśmie w WYZNACZONYM CZASIE chęć ich zapisu do Katolickiej Szkoły Podstawowej.
 2. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli w odpowiednim czasie pisemną deklarację zapisu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. O terminie rozmowy rekrutacyjnej rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły i oddziału przedszkolnego mają dzieci posiadające starsze rodzeństwo w KSP oraz pracowników KSP w Siedlcach LUB Fundacji Nasza Szkoła, ALE NIE JEST TO KRYTERIUM WYSTARCZAJĄCE i DECYDUJĄCE OSTATECZNIE.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna z Dyrektorem Szkoły jako przewodniczącym powołana przez Grono Pedagogiczne KSP.
 5. O przyjęciu do szkoły decydują:
  • złożenie w odpowiednim czasie w sekretariacie szkoły ANKIETY REKRUTACYJNEJ (wg wzoru dostępnego w sekretariacie bądź na stronie internetowej szkoły);
  • DEKLARACJA chrześcijańskiego stylu życia RODZICÓW oraz AKCEPTACJA (wyrażona na piśmie – może być adnotacja w ankiecie rekrutacyjnej) KATOLICKIEGO CHARAKTERU SZKOŁY i treści statutu (zamieszczony na stronie inetrnetowej szkoły;
  • WOLA ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ w procesie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym przez Nią prowadzonym;
  • ZOBOWIĄZANIE DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ;
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, na wniosek w/w komisji. Rodzice zostaną poinformowani o niej listownie lub telefonicznie. 
 7. Dzieci, które przeszły pomyślnie procedurę rekrutacyjną, ale z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału przedszkolnego, zostają umieszczone na LIŚCIE REZERWOWEJ;
 8. PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY NASTĘPUJE POD WARUNKIEM ZAWARCIA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH.
 9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla przyszłych uczniów oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani w stosownym czasie (ostatni tydzień sierpnia).
 Wymagane dokumenty:
 • Ankieta rekrutacyjna
 • Aktualne zdjęcie
 • Opinia i orzeczenie lekarskie (jeśli dziecko takie posiada)
 • Dokumentacja, dyplomy potwierdzające osiągnięcia dziecka
 • Osoby, dla których rekrutacja zakończy się pomyślnie, proszone są o dostarczenie ksero bilansu sześciolatka.

 
Załączniki: