O Katolickiej Szkole Podstawowej

1. Ośmioletnia KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z włącznymi oddziałami gimnazjalnymi (KATOLICKIE GIMNAZJUM im. Bł. K. Jerzego Popiełuszki - do całkowitego wygaszenia w 2019 r.) w Siedlcach jest szkołą niepubliczną, posiadającąuprawnienia szkoły publicznej.

2. Została założona i jest prowadzone przez Diecezję Siedlecką przy wsparciu Fundacji Nasza Szkoła.

3. Szkoła działa w oparciu o zasadę, iż pierwszym wychowawcą są zawsze rodzice. Oni kształtują system wartości dziecka, są pierwszymi nauczycielami i świadkami wiary. 

4. Najważniejsze cele,  jakie stawia sobie szkoło to:
a) zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
b) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości ewangelicznych, w oparciu o zasady personalizmu, nauczania społecznego Kościoła
c) formacja chrześcijańska,
d) personalizacja procesu nauczania i wychowania
e) podejmowanie działań wspierających rodziny uczniów
f) stworzenie przyjaznej, rodzinnej atmosfery
g) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, nowoczesnych pomocy naukowych
h) obecność dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej
i) budzenie ducha odpowiedzialności za Kościół i Polskę, wychowanie w duchu wartości patriotycznych
 
5. Szkoła zakłada ścisłą współpracę dzieci, nauczycieli i rodziców w zakresie działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i formacyjnych.
 
6. Sposoby, przy pomocy których chcemy osiągnąć zamierzone cele:
a) klasy do 18 uczniów
b) refundacja czesnego, programy wspierające, stypendialne
a) wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli i wychowawców
b) wsparcie ze strony psychologa, pedagoga, logopedy i pielęgniarki
c) spójne ze statutami szkoły programy: wychowawczy, profilaktyki, formacyjny ? konsultowane z rodzicami, uczniami,  aktualizowane w zależności od potrzeb i nowych wyzwań
d) stworzenie dla każdego z uczniów tzw. profilu ucznia, dzięki któremu proces nauczania i wychowania będzie dostosowany precyzyjnie do potrzeb, wynikający z jego rozwoju, pomocny w diagnozowaniu braków i rozwijaniu talentów
e) realizacja programu SZKOŁA Z DUSZĄ, mającego charakter stałej formacji nuczycieli, uczniów i ich rodzin, innych programów wspierających (np.Akademia Dobrego Stylu, Skarbnica Talentów, programy czytelniczme, robotyka i in).
f) szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
g) udział uczniów szkół w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach, zielonych i białych szkołach; realizacja projektów edukacyjnych
h) zajęcia wyrównawcze i indywidualne konsultacje nauczycieli z uczniami wybitnie zdolnymi
i) profesjonalne wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, gabinetów pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki, biofeetback
j) szkoła z parkingiem, placem zabaw, otoczona zielenią
k) autobus szkolny, dowożący rano do szkoły dzieci i młodzież
l) stołówka szkolna
m) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
7. Szczegółowe zadania, cele działania Katolickiej Szkoły Podstawowej,jak też sposoby ich osiągania, określające koncepcję jej działania, zawarte są w statutacie oraz regulaminach.

8. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach korzysta z dotacji ze środków Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Pozyskane pieniądze są przeznaczone na dofinansowanie kosztów:
? dojazdu dzieci do szkoły, na basen i sali gimnastycznej,
? posiłków,
? mundurków szkolnych,
? wycieczek,
? czesnego.