Dziennik elektroniczny

 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, jak też inne dzienniki dokumentujące dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 2. W Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach dokumentowane są w dzienniku w postaci elektronicznej Synergia.
 3. Logowanie dokonuje się ze strony https://synergia.librus.pl/loguj - można wejść na platformę klikając odpowiednią ikonę na www.kspig.pl
 4. Wpisanie przez nauczyciela w dzienniku tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.
 5. W przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej, informacje przesłane za pomocą poczty elektronicznej rodzicom, uczniom  - wbudowanej w dziennik elektroniczny -  uznaje się za dostarczone.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa odrębny regulamin. 
                                                                                    (informacje na podstawie art. 38 Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach)

 

Ścieżka pozyskiwania hasła dostępu:
 1. Szkoła wpisuje dane ucznia oraz rodziców do dziennika elektronicznego.
 2. Administrator przydziela im loginy i hasła umożliwiające dostęp do dziennika elektronicznego.
 3. Uczeń bądź rodzic, odbierając login i hasło, potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem. Listy są przechowywane w sekretariacie szkoły.
 4. Po zalogowaniu się na konto Synergii, należy dalej postępować wg instrukcji logowania wyświetlanych na stronie.
 5. W przypadku zagubienia loginu rodzic może zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły o wygenerowanie nowego loginu. Stosowne pismo znajduje się w załączniku.