Historia

Historia naszych szkół jest krótka, choć tradycja, w jaką się wpisują, jest bardzo bogata.

Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach zostały powołane do istnienia dekretami biskupa ordynariusza diecezji siedleckiej Zbigniewa Kiernikowskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. jako szkoły niepublicznej, mające uprawnienia szkół publicznych. Na stanowisko pierwszego dyrektora został powołany ks. dr Marek Skwierczyński, dotychczasowy zastępca dyrektora Wydziału Nauczania Kurii Siedleckiej. 30 listopada 2011 r. zastąpił go ks. Paweł Siedlanowski, dotychczasowy duszpasterz akademicji. Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych i złożeniu kompletnej dokumentacji w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, 4 lipca 2011 r. szkoły uzyskały pozytywną opinię w sprawie spełniania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy organem prowadzącym, czyli diecezją siedlecką i Fundacją Nasza Szkoła został przekazany diecezji budynek wraz z posesją, odkupione w 2011 roku przez fundację od Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Budynek ten został w pełni zaadoptowany na potrzeby placówki oświatowej.

W 2015 roku szkoła otrzymała skrzydło sportowe., w skłąd ktorego weszły: sala gimnastyczna, sala baletowa, szatnie, infrastruktura sanitarna, sala szachowa itd.

Planowana jest kolejne powiększenie szkoły o skrzydło dydaktyczne ? projekt koncepcyjny znajduje się w załączniku (autor projektu architektonicznego: Autorska Pracownia Architektury K2 arch. Bożena Kosieradzka & arch. Henryk Kosieradzki)

Szkoła ma status placówki niepublicznej. Utrzymuje się z subwencji oświatowych, dzięki wsparciu Fundacji Nasza szkoła i darowiznom, przekazywanym przez darczyńców.

8 czerwca 2015 r. szkoły otrzymały imię Patrona. Został nim Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Katolickie Gimnazjum im. Bł. Ks. Jerzego Popieluszki uroczyście otrzymały też sztandary oraz hymn. Z patronem związane jest też Święto Szkoły, obchodzone 19 października w liturgiczne wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Od 1 września 2015 roku został powołany do życia Katolicki Zespół Edukacyjny, w skład którego weszły obie placówki. 

Po zmianach w prawie oświatowym 01.09.2017 roku została powołana do życia ośmioletnia Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki z włączonymi oddziałami Katolickiego Gimnazjum (do wygaszenia w 2019 roku).

Szkoła kształci w roku szkolnym 2017/2018 220 uczniów (łączni z oddziałem pzredszkolnym) w 12 osiemnastoosobowych oddziałach. 


______________________________________________
Historia Fundacji Nasza Szkoła. Jak rodziła się idea szkoły katolickiej w Siedlcach? (prezentacja wygłoszona podczas uroczystości nadania imienia 8.06.2015 roku)

Historia działalności Fundacji Nasza Szkoła oraz powstania
Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.
 1. Podczas rekolekcji w Siedlanowie w 2002 roku po raz pierwszy w  grupie rekolektantów pojawia się idea powołania do istnienia dobrych szkół katolickich. Powstaje pomysł utworzenia nowej katolickiej szkoły podstawowej w Siedlcach.
 2. W konsekwencji tychże rozmów w dniu 15 listopada 2002 roku zostaje sporządzony akt notarialny i statut Fundacji Nasza Szkoła. 21 stycznia 2003 roku Fundacja zostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odnotowuje pierwsze wpływy środków z dobrowolnych wpłat użytkowników programu PITy 2002, autorstwa pana Marcina Konopki (program ten później stanie się podstawowym narzędziem do pozyskiwania funduszy)
 3. W dniu 8 marca 2004 roku Fundacja uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego. Od tego momentu użytkownicy programu PITy 2003 przelewają na konto fundacji dowolne darowizny oraz kwoty 1% podatku. Zebrane kwoty liczone są w setkach tysięcy złotych.
 4. Trwają poszukiwania miejsca na lokalizację szkoły.
 5. W 2008 roku Ministerstwo zmienia sposób przekazywania 1% podatku. To powoduje kilkukrotny wzrost wpływających kwot i otwiera nowe możliwości działania. Ponieważ ciągle nie ma miejsca na lokalizację szkoły, zgromadzone środki (jest to już suma kilkunastu mln zł!) zostają przekazane innym fundacjom w Polsce (Dzieło św. O. Pio w Krakowie, Fundacja św. Barnaby w Częstochowie ? po latach, kiedy powstanie już szkoła obie te fundacje będą wspierać nasze dzieci poprzez zakup sprzętu czy fundowanie stypendiów dla najuboższych rodzin).
 6. Pod koniec 2010 roku pan Mariusz Szabłowski, Kanclerz Collegium Mazovia zwraca się do Zarządu Fundacji z propozycją sprzedaży budynku przy ulicy Sokołowskiej. Zarząd zwraca się z propozycją współpracy w utworzeniu szkoły podstawowej i gimnazjum do pani Doroty Mazur dyrektor Gimnazjum prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i wiceprezydent Siedlec Pan Jarosław Głowacki proponuje Fundacji powierzenie utworzenia i prowadzenia szkół Diecezji Siedleckiej. Zarząd Fundacji przystaje na tę propozycję i przedstawia księdzu biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu wizję przyszłych szkół - w tym propozycję finansowania przez Fundację ich działalności tak, aby były dostępne dla każdego, niezależnie od możliwości finansowych. Biskup wyraża zgodę na współpracę i prowadzenie szkół.
 7. W maju i czerwcu 2011 roku zostają podpisane umowy o współpracy Diecezji Siedleckiej z Fundacją Nasza Szkoła oraz zostaje zakupiony budynek oraz teren przy Sokołowskiej 172. 10 czerwca  2011 roku zostaje podpisany dekret powołujący do istnienia Katolicką Szkołę Podstawową i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach. Ciężar organizacji szkół bierze pierwszy ich dyrektor ks. Marek Skwierczyński.
 8. Rozpoczynają się prace remontowe zakupionego budynku i zostaje ogłoszony nabór na rok szkolny 2011/2012 do klas I, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
 9. Na mocy umów zostaje zawiązana Rada Nadzorcza Szkoły składająca się z przedstawicieli Diecezji i Fundacji w osobach ks. prałata Kazimierza Niemirki i ks. Jarosława Rucińskiego, Liliany Konopki (przewodnicząca) i Szymona Anusiewicza (zastąpionego później przez Krzysztofa Mitelskiego).
 10. W dniu 3 września 2011 r. w wyremontowanym budynku następuje (po wakacyjnym przyśpieszonym naborze) inauguracja nowego roku szkolnego. Gimnazjum liczy 33 uczniów, szkoła podstawowa ? 38 (razem z oddziałem przedszkolnym).
 11. 30 listopada 2011 roku Bp Zbigniew Kiernikowski powołuje nowego dyrektora szkół - zostaje nim ks. Paweł Siedlanowski, pełniący dotąd obowiązki duszpasterza akademickiego. Dotychczasowy dyrektor ks. Marek Skwierczyński odchodzi ze stanowiska na własną prośbę.
 12. Cały czas trwa tworzenie dokumentacji wewnątrzszkolnej, powoli krystalizuje się koncepcja pracy szkół, plany rozbudowy. W wakacje 2012 roku zostaje przebudowana najwyższa kondygnacja budynku szkół (podział na sale lekcyjne z dużych auli wykłądowych). W całym budynku zamontowana zostaje wentylacja mechaniczna, przebudowana kuchnia i stołówka szkolna.
 13. W międzyczasie konsultowane są plany rozbudowy ? opracowania projektu podejmuje się Autorska Pracowania Architektury K2 Bożeny i Henryka Kosieradzkich.   Zostaje podjęta decyzja o rozbudowie ? w pierwszej kolejności ma być dobudowane skrzydło sportowe. Prace budowlane ? zakładające także kolejną przebudowę i dostosowanie do nowych realiów  części starego budynku ? ruszają jesienią 2013 roku. Ciągle doposażanie są klasy w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, komputery, sprzęt sportowy.
 14. Od roku szkolnego 2013/2014 obie szkoły posiadają już pełną obsadę klas - w sumie (razem z oddziałem przedszkolnym) w szkołach uczy się 194 uczniów. Realizowane są programy formacyjne, wspierające. Coraz mocniejsze, bardziej zwarte staje się środowisko wychowawcze, które tworzą rodzice, nauczyciele i uczniowie. Szkoły, wspólnie z Fundacją Nasza Szkoła, angażują się w projekty miejskie. Doskonale układa się współpraca z władzami Siedlec, środowiskiem lokalnym. Dzięki wsparciu Dzieła św. Ojca Pio z Krakowa i Fundacji św. Barnaby z Częstochowy  stypendia otrzymują uczniowie z  rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej. Coraz więcej rodziców zgłasza się do szkół chcąc powierzyć nam swoje dzieci. Niestety, warunki lokalowe nie pozwalają na podwojenie klas.
 15. W 2014 roku wszystkie szkolne gremia stosownymi uchwałami podejmują decyzję o nadaniu szkołom imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przy czym proces poznawania przyszłego patrona, jego życia, nauczania trwa już od 2012 roku. Nawiązujemy ścisłą współpracę Ośrodkiem Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W Warszawie. Od 2012 roku na plakietkach szkolnych, pod tarczą szkolną, mundurków pojawiają się słowa ?Zło dobrem zwyciężaj?. Zasada zostaje wprowadzona do dokumentów szkolnych, organizuje życie społeczności szkolnej, staje się kryterium rozwiązywania sporów, wypracowywania kompromisów, budowania wspólnego dobra. Zostaje tez ustanowione święto szkoły na dzień 19 października ? liturgiczne wspomnienie Patrona.
 16. Praca z dziećmi w szkole staje się bazą dla pracy z rodzinami ? w myśl zasady, wpisanej w koncepcję pracy szkół, że to rodzina jest fundamentem kształcenia i wychowywania, a szkoła pełni zadania wspierające. Owo wsparcie dokonuje się wielopoziomowo: przez organizację warsztatów, wykładów i spotkań integracyjnych, rekolekcje i dni skupienia, comiesięczne spotkania formacyjne dla nauczycieli i Fundacji Nasza Szkoła, Msze św. Rodzinne. Powstaje Klub Ojców, skupiający obecnie ponad 40 ojców uczniów KSPiG oraz ojców spoza środowiska szkolnego. Szkoły wraz z Fundacją organizują Orszak trzech Króli, w którym bierze corocznie udział kilka tysięcy Siedlczan itp. Wszystkie te działania mają ukierunkować osoby tworzące społeczność szkolną na świadectwo życia chrześcijańskiego w szkole i poza nią, przygotować do aktywnej obecności w parafiach.
 17. W dniu 8 czerwca 2015 roku, dwa dni po 5 rocznicy beatyfikacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki szkoły otrzymują imię, sztandary i nowo wybudowaną część sportową. Od 01 września 2015 w szkołach naukę rozpocznie 216 uczniów w 12 oddziałach klasowych. Będzie ich uczyć 41 nauczycieli, przy wsparciu 12 pracowników niepedagogicznych.

Opr. Ks. Paweł S.