Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach 
 • Cechowska- Atay Beata
 • Cichuta Rafał
 • Gajewski Dariusz
 • Głódź Michał
 • Guz Rafał
 • Jełfimowa- Sawicka Alona
 • Kamińska Justyna
 • Krycka Grażyna Magda
 • Łęczycka Anna
 • Mazur Ewa
 • Sienica Katarzyna
 • Zakrzewska Wanda
 • Zalewski Karol
 
Gratulujemy Państwu zaufania rodziców i życzymy owocnej pracy dla dobra naszych szkół!
 
Kadencja Rady Rodziców, zgodnie z Regulaminem, upływa 30.09.2020 r. 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców KSPiG 

Fundusz, zgromadzony przez Radę Rodziców, jest właśnością rodziców. Sposób jego gromadzenia, wydatkowania określa regulamin. 

W Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Gimnazjum wysokość wpłat, ich częstotliwość określają sami rodzice - w zależności od możliwości finansowych i stopnia gotowości wspierania szkoły.

Deklaracja wpłat znajduje się w załączniku. Wypełniony druk należy do 01 października 2015 r. złożyć w sekretariacie szkoły bądź u wychowawcy klasy. 

Wpłat zdeklarowanych kwot można dokonywać na konto Rady Rodziców w Banku PEKAO SA

98 1240 2685 1111 0010 4835 0537

NIP Rady Rodziców: 821-263-75-74

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW
przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Gimnazjum
w Siedlcach
 
Art. 1
Nazwa organu i podstawy prawne jego działalności
 
1. Organ reprezentujący rodziców/prawnych opiekunów uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum nosi nazwę ?Rada Rodziców przy Katolickim Zespole Edukacyjnym w Siedlcach?.
2. Rada Rodziców działa na podstawie:
a) art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 256     poz. 2572 z późn. zm.)
b) statutów szkół Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach
c) niniejszego Regulaminu.

Art. 2
Zakres i przedmiot działania
 
1. Rada Rodziców jest niezależnym organem i samorządnym przedstawicielstwem rodziców/prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej  i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.
2. Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców/prawnych opiekunów uczniów wobec władz szkoły oraz instytucji pozaszkolnych.
3. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
4. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie uchwalonego planu pracy oraz rocznego planu dochodów i wydatków.

Art. 3
Cele i zadania Rady Rodziców
 
1. Podstawowym celem rady rodziców jest reprezentowanie rodziców/prawnych opiekunów uczniów wobec innych organów szkoły oraz współdecydowanie o najważniejszych sprawach szkoły.
2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz formacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkół.
3. Do zadań Rady Rodziców należy:
a) przedstawianie swoich opinii dyrektorowi i organom nadzorującym szkołę we wszystkich istotnych sprawach szkoły, np.: opiniowanie planu pracy szkoły, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
b) współudział w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego oraz zadań opiekuńczych szkoły,
c) wspieranie realizacji programu formacyjnego, realizowanego w szkole
d) wspieranie realizacji programu nauczania,
e) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły (wspieranie fundacji ?Nasza Szkoła?)
f) pomoc w doskonaleniu organizacji szkoły oraz w poprawie warunków jej pracy,
g) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu działającemu w szkole,
h) organizowanie działalności na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym,
i) nawiązywanie współpracy z zakładami pracy, organizacjami społecznymi i instytucjami dla pozyskania ich do współdziałania ze szkołą
4. Rada Rodziców może występować z wnioskiem:
a) do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela,
b) do organu prowadzącego o ocenę pracy dyrektora lub placówki jako całości,
c) do dyrektora szkoły z wnioskiem o nagrodę lub wyróżnienie dla nauczyciela.
 
Art. 4
Organizacja działania

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest zebranie rodziców/prawnych opiekunów uczniów danej klasy.
2. Zebranie rodziców/prawnych opiekunów uczniów danej klasy wybiera klasową radę rodziców, składającą się z 3 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
3. Przewodniczący klasowej rady rodziców jest równocześnie członkiem szkolnej Rady Rodziców.
4. Szkolna Rada Rodziców składa się z tylu członków, ile jest oddziałów (klas) w obu szkołach, tworzących zespół.
5. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest zebranie plenarne, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.
6. Zebranie plenarne wybiera zarząd Rady Rodziców, który jest organem kierującym wszelkimi jej pracami.
7. Zarząd składa się z 6 osób, spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 3 członów
8. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
9. Zebranie plenarne wybiera spośród siebie komisję rewizyjną, która jest organem kontrolnym Rady Rodziców.
10. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.
11. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata od dnia wyborów we wrześniu do dnia 30 września drugiego roku kadencji
12. W celu zachowania ciągłości działania szkolnej Rady Rodziców corocznie w wyborach uzupełniających we wrześniu dokonuje się uzupełnienia składu o przedstawiciela rodziców z klas pierwszych.
13. Klasowa rada rodziców może na wniosek prezydium, komisji rewizyjnej lub 2 innych członków podjąć decyzję o wycofaniu ze swego składu, ze składu prezydium lub komisji rewizyjnej danego członka zwykłą większością głosów, jeżeli uzna, że nie wywiązuje się on ze swych obowiązków.

Art. 5
Zadania i uprawnienia zarządu

1. Zarząd podejmuje uchwały, które są prawomocne i obowiązujące dla wszystkich rodziców.
2. Przewodniczący zarządu obowiązany jest organizować pracę rady, zarządu i powołanych sekcji lub komisji oraz reprezentować radę przed dyrekcją szkoły i organami zewnętrznymi.
3. Przewodniczący składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres jednego roku lub na zebraniach szkolnej Rady Rodziców sprawozdanie z działalności rady za okres od 01 października poprzedniego roku kalendarzowego do 30 września bieżącego roku kalendarzowego, a raz w roku przedstawia do akceptacji plany dochodów i wydatków oraz rozliczenia z poprzedniego roku.

Art. 6
Zadania i uprawnienia Komisji Rewizyjnej
 
1. Komisja rewizyjna kontroluje pod względem formalnym:
a) działania Rady,
b) realizację uchwał,
c) gromadzenie i wydatkowanie funduszy rady.
2. Komisja przeprowadza w czerwcu kontrolę działalności Rady, a wnioski z kontroli przedstawia na posiedzeniu szkolnej Rady Rodziców.
3. W chwili zakończenia kadencji zarządu komisja rewizyjna dokonuje szczegółowej kontroli i przygotowuje sprawozdanie, które ma być podstawą do oceny formalnej działalności Rady.

Art. 7
Tryb podejmowania uchwał
 
1. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu.
2. Przewodniczący lub sekretarz danego organu każdorazowo ustala quorum.
3. Uchwały są protokołowane w zeszycie protokołów szkolnej Rady Rodziców. Także posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, a dokumentację przechowuje przewodniczący w aktach Rady.
4. Za stan i właściwe prowadzenie zeszytu protokołów odpowiedzialny jest sekretarz zarządu.
5. Uchwały Rady Rodziców może zawiesić dyrektor szkoły w razie ich niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Art. 8
Wybory do organów Rady Rodziców
 
1. Wybory do klasowych rad rodziców, zarządu rady rodziców oraz komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Zgłoszone przez zebranie plenarne osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Członkami organów zostają ci kandydaci, którzy uzyskali połowę głosów uczestników głosowania.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów głosowanie jest powtarzane.

Art. 9
Ramowy plan pracy
 
1. Zebranie plenarne zwoływane jest przynajmniej raz w roku, we wrześniu.
2. Zebranie plenarne może być zwołane przez zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej połowy klas Zespołu Szkół, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej.
3. Zebrania zarządu Rady Rodziców zwoływane są nie rzadziej niż 3 razy w semestrze.
4. Przebieg zebrania jest protokołowany przez sekretarza w zeszycie protokołów Rady Rodziców, a dokumentację przechowuje przewodniczący w aktach rady.
5. Komisja rewizyjna może zwołać zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu, klasowej Rady Rodziców, dowolnej grupy rodziców/prawnych opiekunów liczącej nie mniej niż 10 osób.
6. Ustalenia komisji mają formę pisemną i są przedstawiane zarządowi, zebraniu plenarnemu oraz osobom wnioskującym o zwołanie zebrania komisji.
7. Zebrania klasowych Rad Rodziców zwoływane są z inicjatywy samej rady, rodziców/prawnych opiekunów, wychowawcy klasy.
8. W zebraniach może uczestniczyć dyrektor szkoły jako organ doradczy.
9. W posiedzeniach Rady lub jego organów mogą brać udział osoby zaproszone przez Radę, zarząd lub przewodniczącego, po uprzednim porozumieniu z dyrektorem szkoły. Osoby zaproszone mają jedynie głos doradczy.

Art. 10
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na statutową działalność szkoły.
2. Źródłami pozyskiwania funduszy są:
a) składki rodziców/prawnych opiekunów,
b) imprezy organizowane przez Radę Rodziców,
c) wpłaty osób fizycznych, instytucji, organizacji, fundacji.
3. Wysokość składek rodziców/prawnych opiekunów ustalana jest w oparciu o deklarację, złożoną przez rodziców na początku roku szkolnego, stanowiącą aneks do Umowy Edukacyjnej.
4. Składki rodziców/prawnych opiekunów mają charakter wpłat dobrowolnych.
5. Rodzice/prawni opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej na wniosek swój lub wychowawcy klasy mogą być zwolnieni z uiszczania składek.
6. Zgromadzone fundusze wykorzystywane są zgodnie z preliminarzem wydatków Rady Rodziców, a odstępstwa od niego uchwala zarząd po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły lub uczniów.
 
Art. 11
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych

1. Rada Rodziców posiada własne konto bankowe, gdzie gromadzone są środki zebrane od rodziców
2. Obsługą księgowo-rachunkową zajmuje się skarbnik Rady Rodziców
3. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się zgodnie i na zasadach ustalonych przez ministra finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.
4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być parafowane przez skarbnika oraz przewodniczącego lub zastępcę zarządu rady rodziców.

Art. 12
Postanowienia końcowe
 
1. Rada Rodziców, która po upływie kadencji nie uzyska aprobaty zebrania plenarnego, winna jest postawione zarzuty wyjaśnić w terminie 1 miesiąca.
2. Sprawy sporne między Radą a dyrektorem szkoły lub innymi organami szkoły przekazywane są do organu nadzorującego szkołę, a w wypadku decyzji sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub regulaminem rady ma ona prawo i obowiązek odwoływać się do ministra edukacji narodowej.
3. Zmian w niniejszym regulaminie może dokonać szkolna Rada Rodziców przez podjęcie uchwały zgodnie z art. 7 niniejszego Regulaminu.
4. Zarząd używa pieczęci podłużnej o treści:

RADA RODZICÓW
przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Gimnazjum
w Siedlcach
ul.Sokołowska 172, 0-119 Siedlce
NIP 821 263 75 74
_________________________________________________


Regulamin Rady Rodziców został zatwierdzony na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców
w dniu 05.10.2012 r
i obowiązuje od dnia podpisania