Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca br.
Kochane Dzieciaki, Drodzy Państwo!
1. Od jutra tj. 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne NIE BĘDĄ PROWADZIŁY zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej i premiera RP Mateusza Morawieckiego wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Od jutra zatem i nasza Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach będzie NIEDOSTĘPNA DLA PROCESU EDUKACYJNEGO!
• Prosimy, aby Rodzice POZOSTAWILI DZIECI W DOMACH RODZINNYCH I NIE PRZYWOZILI DO SZKOŁY.
• TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH - dla dzieci których rodzice faktycznie nie mogą zapewnić opieki - w dniu jutrzejszym i w piątek (12-13 marca br.) nauczyciele będą prowadzić zajęcia opiekuńcze od godziny 7.00 do 16.00.

Dzieci chore czy z infekcją KATEGORYCZNIE pozostają w domu.
• Autobus szkolny NIE BĘDZIE KURSOWAŁ do odwołania!
• W najbliższą niedzielę tj. 15 marca br. NIE BĘDZIE zaplanowanej Mszy Św. Rodzinnej.
• Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do oddziału zerowego i szkoły. Odwołane sa także wyjazdowe rekolekcje klas w Pratulinie.
• Nauczyciele przychodzą do pracy normalnie i pozostają w gotowości, a jeśli jest potrzeba podejmują wskazaną opiekę, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
• Rygorystycznie przestrzegajmy w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.
• Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajmy miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
• BARDZO PROSIMY, aby zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole, szczególnie osoby przygotowujące się do Egzaminu Ósmoklasisty.
• Kochane Dzieciaki! Przerwa w funkcjonowaniu naszej szkoły nie oznacza DNI WOLNYCH OD NAUKI! Odpowiedzialnie wykorzystajcie prosimy czas zawieszenia zajęć. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Zapewne i sami nasi nauczyciele będą im drogą elektroniczną przekazywać różne informacje, zadania czy prace do zrealizowania, aby nie był to czas zmarnowany. Znając naszych nauczycieli - już przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu…
• Proszę też na bieżąco śledzić komunikaty w dzienniku Librus oraz na stronie szkoły.
Śledźmy też komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Sprawdzajmy częściej pocztę elektroniczną i ogłoszenia wysyłane przez Librus, fb czy naszą szkolna stronę.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
2. Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach
Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia?
Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.
Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?
Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
Na jaki okres są zawieszone zajęcia?
Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
W których placówkach oświatowych jest zawieszenie zajęć?
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Dzięki tzw. specustawie (specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa) rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
• opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
• są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.
Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?
Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.
Przykład:
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.
Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.
Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.
Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
Kto finansuje zasiłek?
Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.
Infolinia ZUS – jaki numer?
Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:
• „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
• „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
Więcej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec
4. Wzór Oświadczenia dla Rodziców
OŚWIADCZENIE
O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY
Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
Dane wnioskodawcy
PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Numer telefonu …………………………………………………………
Oświadczenie
Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):
od …………………….. do ………………..., od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………
w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły*/.
Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:
- był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.
Drugi rodzic / współmałżonek:
- nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,
- otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.
*/ niepotrzebne skreślić
……………………………………………...
Data i podpis