Wybory do Samorządu Uczniowskiego

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 20 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
SU jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w Szkole. Dlatego zapewne kampania wyborcza trwała kilka dni, a plakaty kandydatów oraz ich programy wyborcze zdobiły nasze korytarze szkolne i nie tylko.
Po burzliwej kampanii udało się wyłonić zwycięzców i wybrać nowy samorząd. Głosów było tyle, że aż do wczoraj liczyliśmy ;-)
Oto przedstawiciele młodzieży na najbliższy rok szkolny:
Przewodnicząca: Julia Przybyłek
Zarząd: Filip Zakrzewski
Daria Szerszenowicz
Piotr Bujalski
Stanisław Skrajny
Dziękujemy wszystkim za oddane głosy.
Członkom Samorządu gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Sięgając zaś po Statut naszej KSP przypominamy nowo wybranym, iż:
"1. Formami działania Samorządu są w szczególności:
1) promocja Szkoły;
2) praca na rzecz budowania atmosfery jedności i umiejętności współdziałania dla dobra Szkoły;
3) wspieranie dyrektora Szkoły w działaniach dydaktycznych, formacyjnych i wychowawczych.
2. Samorząd może przedstawić dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej propozycje i opinie w istotnych dla Szkoły sprawach.
3. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:
1) znali program nauczania i program wychowawczo - profilaktyczny oraz stawiane im wymagania;
2) mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu;
3) mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, formacyjnej;
4) aby organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
4. Tworzenie i działanie Samorządu Szkolnego ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze Statutem Szkoły" (Statut KSP Art. 30).
Opiekunowie SU: p.Joanna Przybyłek i p. Justyna Kurcoń