Szczęśliwy Numerek

Od poniedzialku 5 marca uczniowie będą mogli korzystać z przywileju Szczęśliwego Numerka. Będzie on losowany codziennie przez system Librus Synergia.
Będą jednak obowiązywały pewne zasady. Określa je Regulamin Szczęśliwego Numerka. 


Regulamin Szczęśliwego Numerka
 1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerkowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
 2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie prze system Librus Synergia. W dzienniku elektronicznym pojawia się obok nazwiska ucznia stosowna adnotacja. Informacja o wynikach losowania zostaje również opublikowana rano na tablicy ogłoszeń bądź szkolnym newsletterze.
 3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
 4. Wylosowany danego dnia Szczęśliwy Numerek bierze udział w losowaniu następnego dnia.
 5. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia tylko z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych (w przewidzianym w PZO czasie) prac pisemnych.
 6. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
 7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.
 8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych  z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy na lekcji, jak też posiadania podręcznika, ćwiczeń, zeszytów itd.
 9. Uczeń, który danego dnia  wylosował Szczęśliwy Numerek,  ma prawo przystąpić do odpowiedzi, pisać niezapowiedzianą kartkówkę.
 10. Naganne zachowanie ucznia (na lekcji, podczas przerw międzylekcyjnych) jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
 11. Losowanie Szczęśliwego Numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową. Może być również zawieszone z innych powodów. Decyduje o tym dyrektor szkoły.
 12. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad  niniejszego Regulaminu,  zachowuje się w sposób naganny, wychowawca klasy może mu zawiesić na określony czas przywilej Szczęśliwego Numerka.
 13. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad niniejszegoRregulaminu i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić na określony czas przywilej Szczęśliwego Numerka całej klasie.
 14. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczniów szkoły.
 15. Regulamin Szczęśliwego Numerka w Katolickiej Szkole podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  wchodzi z dniem 5 marca 2018 r.
Regulamin Szczęśliwego Numerka zostaje wprowadzony Zarządzeniem dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach nr KSP.Z.03.2018