REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W SIEDLCACH
W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI
OD DN. 06.05.2020 r.
Od dnia 06.05.2020 r. wznawiamy wychowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach mieszczącej się przy ul. Sokołowskiej 172.
W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziału będzie ograniczona.
Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.
Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Oddział Przedszkolny KSP jest czynny w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zasady dla Rodziców obowiązujące w placówce:
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać dyrektorowi lub wychowawczyniom istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
2. Zaopatrzę swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi - do i z placówki. (Maseczkę Rodzic zabiera z sobą i przynosi powtórnie przed odbiorem dziecka)
3. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury).
4. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek itp.)
6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Będę przypominać dziecku, by nie przytulało innych dzieci.
7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. Codziennie rano przed wyjściem do szkoły będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka.
Wyrażam także zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka czyniony przez wychowawcę lub opiekuna do tego wyznaczonego przed rozpoczęciem zajęć.
9. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
10. Przyjmuję do informacji, iż dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren szkoły.
11. Zobowiązuje się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk moich i dziecka przy wejściu do szkoły.
12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy).
• Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (12-14 dzieci w sali) oraz przestrzeganie zasad higieny.
• Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).
Przyprowadzając dziecko do szkoły jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
1. Rodzic przyprowadzając dziecko wchodzi do szkoły, dezynfekuje sobie i dziecku ręce, idzie do szatni i przebiera dziecko. Następnie dziecko odbierane jest przez personel pomocniczy KSP. Bezwzględnie Rodzicom zabrania się wchodzenia na pozostały teren szkoły.
2. Przy Rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę.
3. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
4. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.
5. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
6. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
7. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do szkoły.
8. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8.20.
9. Rodzic dla dziecka zapewnia maseczkę na czas drogi do/ze szkoły. Maseczkę Rodzic zabiera z sobą i przynosi powtórnie przed odbiorem dziecka.
PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII
1. Dziecko może zostać odebrane przez Rodzica w godzinach od 13.00 do 16.00, ponieważ do godziny 13.00 są prowadzone zajęcia opiekuńcze z elementami wychowania przedszkolnego, natomiast od godziny 13.00 są prowadzone zajęcia świetlicowe.
2. Odbierając dziecko w szatni może znajdować się jeden rodzic, kolejny rodzic musi poczekać na odbiór swojego dziecka przed wejściem do budynku.
3. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem. Wchodząc do szkoły Rodzic dezynfekuje ręce. Koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic musi posiadać własne środki ochrony).
4. Rodzice zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz innymi dziećmi i innymi rodzicami.
5. Dziecko do szatni jest przyprowadzane przez panią z personelu pomocniczego.
6. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie powraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
7. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.
8. Wychowawca pilnuje, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy.
9. Rodzic zapewnia dziecku maseczkę zakrywającą nos i usta w drodze ze szkoły do domu.
10. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia oraz postarać się, aby w miarę możliwości te same osoby przyprowadzały i odbierały dzieci.
W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.