WF w szkole

W roku szkolnym 2017/2018 w naszych szkołach sposób realizacji zajęć wychowania fizycznego będzie wyglądał następująco 2 godziny będą realizowane w systemie klasowo ? lekcyjnym, 2 jako zajęcia  do wyboru przez ucznia. IV klasa realizuje wychowanie fizyczne w sposób tradycyjny w formie 4 godzin w systemie klasowo - lekcyjnym.

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136 poz. 1116
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.