Regulamin

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Gimnazjum w Siedlcach

 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum, wschodzących w skład Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach
2. Samorząd działa w oparciu o prawo: Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ? Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm., statuty szkół oraz zasady niniejszego regulaminu.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun, tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.
 
§ 1
Cele i zadania
1. Celem samorządu jest kształtowanie u uczniów samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenia do ich realizacji z własnej inicjatywy i do poczucia za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 2
Zadania samorządu
1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie dyrektorowi zespołu szkół, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z dyrektorem szkół, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
8. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem.
9. Wyrabianie potrzeb poznawczych, wyzwalanie twórczej aktywności, zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru, jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, uczciwość, godność, wrażliwość.
10. Wyrabianie nawyków i umiejętności, takich jak: organizowanie własnego czasu, praca nad doskonaleniem własnej osoby, samokontrola, umiejętność zachowania własnej indywidualności, samoocena efektów swej sprawności i skuteczności działania, prezentowanie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej.
11. Dbanie o dobre imię szkół, ich wizerunek. Promowanie ich w środowisku lokalnym.
12. Współdziałanie z dyrektorem, radą pedagogiczną, rodzicami w realizacji programu formacyjnego i wychowawczego.

§ 3
Uprawnienia samorządu
Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
7. Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały.
8. Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.
9. Prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków pieniężnych.
10. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców.
11. Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna.
12. Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.

§ 4
Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego
1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
2. Po upływie roku odchodząca rada samorządu zobowiązana jest rozpisać nowe wybory. Harmonogram wyborów, przebieg, zasady określa ordynacja wyborcza, stanowiąca odrębny dokument.
3. Rada samorządu  składa się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.
4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły, niesprawiający kłopotów wychowawczych, osiągający przynajmniej dobre wyniki w nauce. Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia komisji wyborczej 10 podpisów uczniów szkoły popierających jego kandydaturę.
5. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w liczbie dwóch osób ? mogą to być również członkowie rady klasowej.
6. Członkowie komisji wyborczej wybierani są przez ustępującą radę samorządu uczniowskiego oraz przez opiekuna samorządu. W skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Liczba członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
7. Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. sprawdzenie liczby i wiarygodności podpisów przedłożonych przez kandydatów, przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.
8. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.
9. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska kandydata).
10. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem kolejni. Po zajęciu przez kandydatów ww. funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład rady samorządu uczniowskiego. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
11. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca rada samorządu uczniowskiego, podaje ona też wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu kolejnych 24 godzin.
12. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
13. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
14. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.
15. Co 4 lata wybierani są opiekunowie samorządu uczniowskiego.

§ 5
Obowiązki ogólnego zebrania uczniów
1. Uchwalenie regulaminu samorządu.
2. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
3. Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.
4. Ogólne zebranie uczniów obraduje przynajmniej raz w ciągu miesiąca. Zebraniu przewodniczy przewodniczący rady samorządu, obrady protokołuje sekretarz. W przypadku nieobecności ww. osób obradom przewodniczy zastępca przewodniczącego rady, a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.

§ 6
Fundusze
1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały właściwej rady.
4. Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych na radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.
5. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

§ 8
Przepisy końcowe
1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
4. Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego. Regulamin jest również ogólnodostępny w bibliotece szkoły.

Zaopinowano pozytywnie przez Samorząd Uczniowski
i zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną

dnia 19.09.2012 r.