Program wspierania uczniów szczegónie uzdolnionych

Priorytetem naszej szkoły jest zindywidualizowany proces nauczania. Jego składowymi jest wsparcie pedegogiczno-psychologiczne uczniów słabszych i rozwój uczniów wybitnie zdolnych. Pomocą jest bogata oferta zajęć dodatkowych, podejmowana szeroka współpraca z podmiotami pozaszkolnymi.

Program "Skarbnica talentów" jest skierowany do uczniów wybitnie uzdolnionych, wyposażonych w szczególne talenty, osiągających wysokie wyniki, osiągnięcia sportowe, lauretatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

CEL GŁOWNY
Celem nadrzędnym programu jest wszechstronny rozwój uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Wyrasta z przyjętej koncepcji pracy szkół.

CELE SZCZEGÓŁOWE
? rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów na każdym etapie kształcenia, w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, zachowań społeczno-liderskich
? stymulowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
? rozwijanie efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności
? dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju
? budowanie klimatu bezpieczeństwa, tworzenie okazji do tego, aby mogły ujawnić się zdolności i talenty
? dostarczanie wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym uczniów i uzdolnieniami
? kształtowanie postaw twórczych
? otoczenie ucznia, osiągającego mierzalne sukcesy w olimpiadach i konkursach, opieką oraz zindywidualizowanie kształcenia poprzez przyznanie opiekuna naukowego
? promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym oraz wspieranie inicjatyw społecznych, podejmowanych przez uczniów

Cały program - w załączniku