REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO BŁ. KS. JERZEMU POPIEŁUSZCE

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POŚWIĘCONEGO BŁ. KS. JERZEMU POPIEŁUSZCE ?ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO ? ORĘDOWNIK PRAWDY W WALCE Z SYSTEMEM KOMUNISTYCZNYM?

Międzyszkolny Konkurs ?Zło dobrem zwyciężaj? organizowany jest dla uczniów gimnazjów z powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, łukowskiego, sokołowskiego i łosickiego.


I. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach; adres: ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce; tel.: 25 753-30-84; tel/fax: 25 755 62 25; e-mail: sekretariat@kspig.pl

II. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
- zainteresowanie osobą Błogosławionego, szerzenie jego kultu,
- upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
- popularyzowanie postaw patriotyzmu wśród młodych ludzi,
- kształtowanie i rozwijanie szlachetnych postaw młodzieży,
- inspirowanie uczniów do działań na rzecz Ojczyzny i społeczeństwa,
- rozbudzanie aktywności artystycznej młodzieży.

III. Zasady organizacyjne
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum z wyżej wymienionych powiatów, który przedstawi swoje wypracowanie, pracę plastyczną lub film.

2. Od uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodziców  lub prawnych opiekunów na wykorzystanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) oraz na przekazanie praw autorskich i wykorzystanie  przez Organizatora nadesłanych prac. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora
w ramach realizacji regulaminu konkursu.

3. Konkurs pod hasłem: ?Zło dobrem zwyciężaj. Ks. Jerzy Popiełuszko ? orędownik prawdy w walce z systemem komunistycznym? obejmuje trzy kategorie:
a) literacką ? praca pisemna (wydruk komputerowy, praca nie dłuższa niż 3 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12),
b) plastyczną (technika dowolna, format A3 lub A2),
c) filmową (nagranie na płycie CD, film nie dłuższy niż 5 minut).

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej wybranej przez siebie kategorii.

5. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie:
- przewodniczący: Dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach ks. Paweł Siedlanowski
Członkowie:
- Agnieszka Golec - nauczyciel języka polskiego w KZE w Siedlcach, kierownik biblioteki szkolnej,
- Justyna Kurcoń - nauczyciel języka polskiego, historii i plastyki w KZE w Siedlcach,
- Jadwiga Omiljan - nauczyciel plastyki, muzyki i religii w KZE  w Siedlcach,
- Dorota Mazur - nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w KZE w Siedlcach,
- Anna Staręga - nauczyciel historii i bibliotekarz w KZE w Siedlcach.

6. Prace należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora Konkursu: Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach, ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce (z dopiskiem: Konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszce) do dn. 17 marca 2017 r.

7. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę i umieścić w niej oświadczenie rodziców/opiekunów uczestnika konkursu (załącznik 1) oraz kartę uczestnika konkursu (załącznik 2). Prace bez załączników nie będą sprawdzane.

8. Jury po zakończeniu przesyłania prac oceni i ogłosi nazwiska autorów najlepszych z nich na stronie internetowej KZE w Siedlcach oraz przyzna trzy nagrody rzeczowe (wysokiej klasy sprzęt elektroniczny) za najlepszą pracę w każdej kategorii.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom, a nauczyciel opiekun ?podziękowanie.
Nagrody zostaną wręczone podczas Dnia Patriotycznego organizowanego w KZE w Siedlcach dnia 29 marca 2017 r.

9. Nagodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły (www.kspig.pl) w zakładce konkursy.

IV. Terminarz konkursu
- 17 marca 2017 r.  - ostateczny termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego),
- 24 marca 2017 r. - poinformowanie o wynikach konkursu (informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły w zakładce Konkursy)
- 29 marca 2017 r.  - uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań
V. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej Szkoły www.kspig.pl w zakładce Konkursy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości.

3. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

4. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami są do pobrania pod adresem www.kspig.pl w zakładce Konkursy.