KONKURS FOTOGRAFICZNY "WOKÓŁ STOŁU"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,WOKÓŁ STOŁU?

Stół posiada szerokie znaczenie symboliczne w kulturze europejskiej. Stół, przy którym rodzina zbierała się na wspólne posiłki, jest symbolem domu i domowego ogniska. Przy stole także spotkało się dwunastu apostołów na ostatniej wieczerzy z Jezusem Chrystusem i przy stole  ustanowiony został rytuał Eucharystii.  Tradycja podejmowania gości przy suto zastawionym stole powoduje, iż jest on także symbolem gościnności.

Szczególne znacznie symboliczne ma stół okrągły. Jest tak, ponieważ z racji kształtu żadna z  siedzących przy nim osób nie zajmuje uprzywilejowanej pozycji, podczas gdy przy stole prostokątnym istnieje tzw. szczyt stołu, a więc jeden z jego krótszych końców. Okrągły stół wiązany niegdyś z legendą o królu Arturze i jego rycerzach stał się współcześnie silnym symbolem porozumienia i narodowego pojednania po przeprowadzonych w 1989 roku w Polsce rozmowach okrągłego stołu. Jednak już wcześniej stół był symbolem rokowań, a określenie "zasiąść z  kimś do stołu rokowań" oznaczało podjęcie rozmów przez strony.

I ORGANIZATOR I UCZESTNICY
Organizatorem konkursu fotograficznego ,,Wokół stołu? jest Biblioteka Katolickiej Szkoły
Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV ? VI KSP i I ? III KG.

PRACE KONKURSOWE
Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematyką stołu.
Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Każdy uczestnik może złożyć od 1 do 3 fotografii.
Fotografie należy składać w postaci odbitek formatu co najmniej 20 x 30 cm, w zaklejonej kopercie.
W kopercie proszę umieścić na osobnej kartce swoje dane osobowe : imię i nazwisko, klasę, szkołę.
Każda z fotografii powinna być oznaczona na odwrocie tytułem zdjęcia oraz datą wykonania.
Koperty z pracami na konkurs należy składać w bibliotece szkolnej w godzinach jej otwarcia do dnia 09.01.2014 r. Prace przyjmują p. Anna Staręga i p. Dorota Mazur.

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba składająca:
1. Jest jej autorem.
O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik składając fotografię, zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii, wyraziła zgodę na publikację.
Składając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia Szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.
2. Przyjmuje warunki regulaminu konkursu.
3. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu złożonych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu.

III Jury
1. Adam Krasuski
2. Dorota Mazur
3. Jadwiga Omiljan
4. Anna Staręga

IV ROZWIĄZANIE KONKURSU
Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze zdaniem jury fotografie.
Decyzja Jury jest ostateczna.
Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
Organizator konkursu uzyskuje prawo do wykorzystania prac nagrodzonych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 stycznia 2014 r.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Po rozwiązaniu konkursu  istnieje możliwość wyjazdu uczestników na plener fotograficzny.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia:)
Organizatorzy