KONKURS FOTOGRAFICZNY "ŻYCIE CUDEM JEST"

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą na 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy, ale także dostrzegamy wartość życia każdego człowieka, w tym zwłaszcza dzieci nienarodzonych.
Pragniemy zaproponować Wam konkurs fotograficzny, który będzie okazją do pokazania wielkiego cudu, jakim jest życie w wielu jego wymiarach. Liczymy na Waszą twórczą inwencję.


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,ŻYCIE CUDEM JEST?

I ORGANIZATOR I UCZESTNICY
Organizator konkursu fotograficznego ,,Życie cudem jest? - Biblioteka Katolickiej Szkoły
Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV ? VI KSP i I ? III KG.

II PRACE KONKURSOWE
Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające
na powiązanie go z tematyką konkursu.
Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Każdy uczestnik może złożyć od 1 do 3 fotografii.
Fotografie należy składać w postaci odbitek formatu co najmniej 20 x 30 cm, w zaklejonej kopercie.
W kopercie proszę umieścić na osobnej kartce swoje dane osobowe : imię i nazwisko, klasę, szkołę.
Każda z fotografii powinna być oznaczona na odwrocie tytułem zdjęcia oraz datą wykonania.
Koperty z pracami na konkurs należy składać w bibliotece szkolnej w godzinach jej otwarcia
do dnia 19.03.2014 r. Prace przyjmują p. Anna Staręga i p. Dorota Mazur.
Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba składająca:
1. Jest jej autorem.
O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik składając fotografię, zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii, wyraziła zgodę na publikację.
Składając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia Szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.
2. Przyjmuje warunki regulaminu konkursu.
3. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu złożonych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa.

III Jury
1. Adam Krasuski
2. Dorota Mazur
3. Jadwiga Omiljan
4. Anna Staręga

IV ROZWIĄZANIE KONKURSU
Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze zdaniem jury fotografie.
Decyzja Jury jest ostateczna.
Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
Organizator konkursu uzyskuje prawo do wykorzystania prac nagrodzonych.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 marca 2014 r.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Po rozwiązaniu konkursu  istnieje możliwość wyjazdu uczestników na plener fotograficzny.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia
Organizatorzy