Rekrutacja kl. 0

Harmonogram naboru do oddziału przedszkolnegona rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja będzie spięta z naborem elektornicznym. Terminy wyznacza Wydział Oświaty Urzędu Miasta Siedlce.

Terminy szkolone (niezależne od naboru lektronicznego):


 

dzień otwarty
dla kandydatów do oddziału przedszkolnego KSP
27.01.2017 r.,
spotkanie o godz. 10.00
rekrutacja wewnętrzna
(określenie, którzy uczniowie "0" rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej)
do 31.01.2017 r.
składanie ankiet rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego KSP (załącznik)do 10 lutego 2017 r.
rozmowy rekrutacyjnetermin zostanie podany później
podanie wyników rozmów rekrutacyjnych 01.03.2017.


Regulamin rekrutacji do klasy „0” KSP

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, których rodzice zadeklarowali na piśmie chęć ich zapisu do KSP. 
 2. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli w odpowiednim czasie pisemną deklarację zapisu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. O terminie rozmowy rekrutacyjnej rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły i oddziału przedszkolnego mają dzieci posiadające starsze rodzeństwo w KSPiKG oraz pracowników KSPiKG w Siedlcach.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Dyrektor Szkoły ze wskazanymi przez niego osobami.
 5. O przyjęcie do szkoły decydują:
– złożenie w odpowiednim czasie w sekretariacie szkoły ankiety rekrutacyjnej (wg wzoru dostępnego w sekretariacie bądź na stronie internetowej)
- akceptacja rodziców (wyrażona na piśmie) katolickiego charakteru szkoły, treści statutu
- wola ścisłej współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym przez nią prowadzonym; zobowiązanie do zaangażowania się w inicjatywy, podejmowane przez szkołę
- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice zostaną poinformowani o niej listownie.
 2. Dzieci, które przeszły pomyślnie procedurę rekrutacyjną, ale z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału przedszkolnego, zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 3. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia rodziców ze szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla przyszłych uczniów oddzału przedszkolnego oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani w stosownym czasie.


  Wymagane dokumenty:

 • Ankieta rekrutacyjna
 • 2 aktualne zdjęcia
 • Ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie
 • Dokumentacja, dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata


Osoby, dla których rekrutacja zakończy się pomyślnie, proszone są o dostarczenie ksero bilansu sześciolatla

ZałącznikWielkość
ankieta rekrutacyjna_0_ 2017.2018.odt20.71 KB