Rekrutacja kl. 0

Harmonogram naboru na rok szkolny 2014/2015

1. Rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej NIE BĘDZIE.
2.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

 

dzień otwarty
dla kandydatów do oddziału przedszkolnego KSP
14.02.2014r.
rekrutacja wewnętrzna
(określenie, którzy uczniowie "0" rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej)
do 30.01.2014r.
składanie ankiet rekrutacyjnych (załącznik)do 28 lutego 2014 r.
rozmowy rekrutacyjne10-12 marca  2014 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji14 marca 2014 r.


Regulamin rekrutacji do klasy „0” KSP

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które osiągnęły dojrzałość szkolną i ukończyły oddział przedszkolny w Katolickiej Szkole Podstawowej lub w przedszkolu oraz których rodzice zadeklarowali na piśmie chęć ich zapisu do KSP. Uczniom klasy „0” KSP przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do klasy I
 2. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli w odpowiednim czasie pisemną deklarację zapisu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. O terminie rozmowy rekrutacyjnej rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły i oddziału przedszkolnego ma rodzeństwo uczniów KSP i dzieci pracowników szkoły.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Dyrektor Szkoły ze wskazanymi przez niego osobami.
 5. O przyjęcie do szkoły decydują: – złożenie w odpowiednim czasie w sekretariacie szkoły ankiety rekrutacyjnej (wg wzoru dostępnego w sekretariacie bądź na stroni internetowej)
  - akceptacja rodziców (wyrażona na piśmie) katolickiego charakteru szkoły, treści statutu, wola ścisłej współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym przez nią prowadzonym; zobowiązanie do zaangażowania się w inicjatywy, podejmowane przez szkołę
  - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  - pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej, przeprowadzonego przez psychologa szkolnego (kandydaci do kl. I)
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice zostaną poinformowani o niej listownie.
 7. Dzieci, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 8. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia rodziców ze szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów kl. „0” oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani w stosownym czasie.


  Wymagane dokumenty:

 • Ankieta rekrutacyjna
 • 2 aktualne zdjęcia
 • Ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie
 • Dokumentacja, dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata


Osoby, dla których rekrutacja zakończy się pomyślnie, proszone są o dostarczenie ksero bilansu sześciolatla

ZałącznikWielkość
Ankieta rekrutacyjna16.16 KB